Przodkowie Paw�a G�reckiego1 Foma G�recki u. 1713, zm. przed 1802 (1)
....2 Micha� G�recki u. 1760. (1)
....+ Marianna
........3 Miko�aj G�recki (1)
........3 Foma G�recki (1). Zapiska: Testament od Gorajskich na cz�� wsi Niedwinek z ch�opami za d�ug ojcu w wysoko�ci 5000 z�.
.........3 Micha� G�recki (1) Zapiska: Zastaw kontraktowy z Gorajskim na maj�tek S�awoszewskiemu w wysoko�ci 12000 z�.
.........3 Dominik G�recki 1795 (1) Wypis z wsp�czesnego spisu (rewizskich skazok) za 1795 r. Szlachcic Dominik syn Micha�a G�reckiego razem z synami jego J�zefem, Benedyktem, Paw�em i �ukaszem s� zapisani w�r�d szlachty wsi Czerniatyna. Nadany z rz�dowych akt�w powiatu zas�awskiego 10 grudnia 1802 r. Za�wiadczenie o szlachetnym pochodzeniu wydane przez 12 szlachcic�w guberni wo�y�skiej dla szlachcica Dominika G�reckiego potwierdza, �e jest on synem szlachcic�w Micha�a i Marianny G�reckich ma��onk�w, a wnukiem ju� nie �yj�cego szlachcica Fomy G�reckiego. Za�wiadczenie wystawiono w �ytomierzu 15 stycznia 1802 r. Zapis: Uzgodniono transakcj� ze S�awoszewskim na ten sam maj�tek z cen� podwy�szon� o 4000 z� (odsetki?).
................4 J�zef G�recki u. 1780 (1)
................+ Helena Leszczy�ska u. 1784. W 1834 wdowa, 50 lat.
....................5 Feliks G�recki u. 1803 (1). W 1834 ma 32 lata. Mieszka w Czerniatynce, pow. zas�awski, gubernia wo�y�ska (2)
....................+ Ma�gorzata Soko�owska u. 1804. W 1834 r. ma 30 lat.
........................6 Leon G�recki u. 1834 (1), (6)
........................6 Antoni G�recki u. 1844 (1), (6)
....................5 J�zef G�recki u. 1808 (1). W 1834 mieszka w Zas�awiu, guberni wo�y�skiej. W 1834 ma 28 lat, pracuje w kancelarii powiatu zas�awskiego.
........................6 Julian Ksawery G�recki u. 1835 (1), (6). Wg dokumenmtu z 1908 r. zes�any na Sybir za uczestnictwo w powstaniu.
........................6 Emilian G�recki u. 1842 (1), (6)
........................6 Boles�aw G�recki u. 1854 (1), (6)
....................5 Jan G�recki u. 1810 (1). W 1834 roku mia� 24 lata. (2)
........................6 J�zef G�recki u. 1839 (1), (6)
........................6 Jan G�recki u. 1841 (1), (6)
....................5 Leon G�recki u. 1815. (1) W 1834 r. mia� 20 lat (2)
....................+ Tekla z Godepskich (5)
........................6 J�zef G�recki (6)
........................6 Franciszek G�recki u. 1855 (1), (6)
........................6 Dionizy G�recki u. 1857 (1), (6)
........................6 Piotr G�recki u. 22.VIII.1860 we wsi Czerniatynka (1), (5), (6)
................4 Benedykt G�recki u. 1781 (1), zm. w lub przed 1832
................+ Marianna u. 1791 (3). W 1832 wdowa, 39 lat
....................5 Julian G�recki (1) u. 1814. W 1832 r. ma 19 lat (3)
....................5 Wojciech G�recki u. 1818 (1). W 1832 r. ma 16 lat (3)
....................5 Stefan G�recki u. 1820 (1). W 1832 ma 14 lat (3)
....................+ Agnieszka ze S�owieckich (5)
........................6 J�zef G�recki u. 1856 (1)
........................6 Stanis�aw G�recki u. 12.VI.1860 we wsi Czerniatynka (1), (5)
....................+ Barbara ze S�owieckich (5)
........................6 Jan G�recki u. 11.III.1863 we wsi Czerniatynka (1), (5)
....................5 J�zef G�recki u. 1828 (1). W 1832 r. ma 5 lat (3)
................4 Pawe� G�recki u. 1783 (1). W 1832 r. ma 43 lata. (3), (4)
................+ ?
....................5 Piotr G�recki (5)
....................5 Ma�gorzata G�recka u. 1814. W 1832 ma 18 lat. (3), (4)
....................5 Antonina G�recka u. 1819. W 1832 r. ma 13 lat. (3), (4)
................+ Aniela Franciszka Wosoci�ska u. 1804. W 1832 r. ma 28 lat. (3), (4)
....................5 Dorota G�recka u. 1826. W 1832 r. ma 6 lat. (3)
....................5 Piotr G�recki u. 1834 (1). W 1832 r. ma 1.5 roku. (3), (4)
................4 �ukasz G�recki u. 1787 (1). W 1832 r. ma 32 lata (3) !!!
....................5 Feliks G�recki u. 1819 (1). W 1832 r. ma 13 lat (3)
....................+ Marianna z Izdepskich (5)
........................6 Klimenti G�recki u. 29.I.1861 we wsi Czerniatynka (1), (5), (6)
........................6 Grzegorz G�recki u. 13.XII.1863 we wsi Czerniatynka (1), (5)
....................5 Stanis�aw G�recki u. 1822 (1). W 1832 r. ma 10 lat (3)
....................+ Marianna z �opaty�skich (5)
........................6 Elisej G�recki u. 5.IX.1863 we wsi Czerniatynka (1), (5)

............................7 Pawe� G�recki
............................+ ?
................................8 Kazimierz G�recki
................................+ ?
................................8 Janina G�recka
................................+ ? W�jtowicz
................................8 Zygmunt G�recki u. 3.V.1891, zm. 9.IX.1962 w Tr�bkach Wielkich k. Pruszcza Gda�skiego
................................+ Stafania Indyka u. 15.XI.1908, zm. 12.VI.1997 w Dar�owie
....................................9 Zbys�aw G�recki u. 26.IV.1926 w Boles�awiu ko�o Olkusza, zm. 1991 w Dar�owie
....................................+ Janina Kamyszek u. 7.II.1932 w. �uszczowie ko�o Lublina
........................................10 Gra�yna G�recka Guli�ska u. w Koszalinie
........................................+ Andrzej Guli�ski u. w Gda�sku
............................................. do linii Guli�skich
........................................10 Ewa G�recka
........................................+ ?


�r�d�a:

(1) - wed�ug drzewa genealogicznego dostarczonego przez rodzin� G�reckich i potwierdzonego decyzj� Wo�y�skiego Zgromadzenie Szlachty - nr wpisu 2899 z 20.XII.1802 r., oraz nr wpisu 2866 z 1832 r.
(2) - wed�ug zapis�w Wo�y�skiego Zgromadzenia Szlachty. Rodzina zapisana jest w�r�d szlachty drugiego stopnia od 20.XII.1802 r. nr wpisu 2899, oraz od roku 1834 nr wpisu 376 w cz�ci VI ksi�gi
(3) - wed�ug spisu ludno�ci wsi Czerniatynka w roku 1832, nr wpisu 243. Rodzina nie posiada nieruchomego maj�tku, ani ch�op�w.
(4) - wed�ug zapis�w powiatowej ksi��ki szlachty 2 stopnia dla powiatu zas�awskiego. Pawe� G�recki, syn Dominika wraz z rodzin� zapisany jest pod nr 388, i poswiadczony przez Cycholskiego, powiatowego rz�dc� szlachectwa.
(5) - wed�ug dokument�w teczki G�reckich nr 1785
(6) - wed�ug dokument�wy teczki G�reckich nr 1787