WOZNIAK


Prosz� wybra� lini�


potomkowie W�adys�awa Szmitta
potomkowie Marcina Palacza

Uwaga: Daty urodze� os�b �yj�cych nie s� podane, niemniej na �yczenie ka�dej w wymienionych os�b, jej dane zostan� do��czone