Wieruszowie, Kowalscy, Walknowscy, Niemojewscy, G�reccy. ..0 Lutold
....1 Piotr Wierusz (P)
......2 Marcin Wierusz (P)
......2 Lutold 1414-32
....1 Bieniasz Wierusz 1386-1432. Dziedzic na Wieruszowie, Kowalu, Niemojowie, Walknowie, Osieku i Praszce, s�dzia ziemski wielu�ski. W 1401 funduje klasztor paulin�w i ko�ci� w Wieruszowie. Podkomorzy wielu�ski. W 1409 r. pod Malborkiem ginie w walce z krzy�akami (P), (Z)
......2 Klemens dziedzic na Kowalach (P), (Z)
........3 Jan Wierusz dziedzic na Wieruszowie, Kowalach, od 1456 Praszki (P)
..........4 Anna
..........+ Marek Gortatowski h. Leliwa
..........4 Seweryn Kowalski, chor��y wielu�ski 1489 r. W 1509 kupi� od siostry Anny jej cz�c w Praszce (Acta terr. Wielunen "feria secunda post festum S. Lucae") (P)
............5 Marcin Kowalski, dz. Kowali, Wieruszowa i Praszki. Chor��y wielu�ski 1510,1522 (P)
............+ Anna Garnysz h. Poraj (Reform. Castr. Wielun. 1510 "feria tertia ipso die Circumcisionis Domini")
..............6 Adam Kowalski. Wojski wielu�ski, od 1530 chor��y wielu�ski. W 1538 z bracmi Feliksem, Wieruszem, Jaros�awem, Anzelmem i Janem dziel� maj�tek (Acta Castr. Ostrzeszov.)
..............+ Urszula z Siemowic (Reform. Sieradens. 1543)
................7 Miko�aj Kowalski
................+ Dorota Madali�ska h. Larissa (Acta Castr. Ostrzeszov. 1557)
..................8 Jan
..................+ Zofia Radzi�tkowska
....................9 Adam Piotr s�dzia grodzki ostrzeszowski (Acta Castr. Wielun. 1576)
....................+ Apolonia Pig�owska h. Sokola (Acta Terrestria Caliss 1580)
......................10 Marcin
......................+ Cecylia Urba�ska h. Nieczuja
......................+ Zofia Moszcze�ska h. Nalecz (Acta Opoczynskie 1628)
......................10 Seweryn
......................+ Krystyna Madali�ska h. Larissa (Acta Castr. Siradz 1623)
........................11 Eustachy
........................+ Anna Szczypierska h. Grabie, c. Wojciecha (Acta Castr. Caliss. 1634)
..........................12 Samuel zm. 1637
..........................12 Hieronim w 1654 burgrabia ziemski pyzdrski
....................9 Zofia
....................+ Piotr Olewi�ski h. Ostoja (Acta Castr. Vielun. 1576)
....................9 Dorota
....................9 Anna
....................+ Adam Moszcze�ski
..............6 Wierusz Kowalski
..............+ Zofia O�egowska
................7 Walenty
................7 Jan
................+ El�bieta Dobrzykowska h. Do��ga (Acta Terr. Vielun. 1567)
..................8 Bart�omiej 1598
....................9 Jan
....................+ Anna Wierusz Niemojowska c. Krzysztofa
..................8 Piotr
..................8 Jan
..................+ Anna Kobierzycka h. Korab (Acta Castr. Petricov. 1587)
....................9 Dorota
....................+ Miko�aj Socha Chom�towski h. Bo�cza
....................9 Jan podkomorzy wielu�ski
....................+ Anna Madali�ska h. Korab, c. Sebastiana (Acta Castr. Sendomir. 1596)
......................10 Miko�aj
......................+Teresa Z�otnicka h. Nowina (acta Castr. Radomien. 1629)
........................11 Maciej, stolnik sieradzki, dz. Raspny 1699)
........................+ Anna Rudzka h. Lis (Acta Castr. Cracov. 1699)
..............6 Feliks Kowalski
..............+ Barbara Czo�czy�ska (Acta Terr.Sierad. 1543)
...............7 Jan
...............7 Jakub
...............7 Marcin
...............+ Urszula Gi�ycka h. Gozdawa, c. Abrachama (Acta Castr. Wielun. 1576)
.................8 Franciszek
.................8 Wac�aw
.................8 Marcin w 1589 dzieli� maj�tek z bracmi stryjecznymi, synami Jakuba
.................+ Anna Wolicka h. Nabram (Acta Castr. Ostrzeszov. 1598)
...................9 Maciej
...................+ Zofia Moszcze�ska h. Na�ecz (Acta Castr. Opocznen. 1628)
.....................10 J�zef franciszkanin
.....................10 Franciszek franciszkanin
.....................10 Jacek franciszkanin
...................9 Zofia Zolecka (?)
.....................10 Franciszek
.....................+ Marianna Grodziecka h. Drya
.....................10 Stanislaw
......2 W�adys�aw dziedzic na Walknowie (P), (Z)
........3 Walknowscy (Z)
......2 Kazimierz (P)
......2 Bieniasz 1430 dziedzic na Niemojowie i Osieku. Wed�ug Bielskiego rotmistrz pod Grunwaldem.(P)
........3 Katarzyna (Z)
........+ Jan Wierzchlejewski herbu Berszten (Z)
........3 Jan dziedzic na Niemojowie i Osieku (Z)
..........4 Andrzej dziedzic Niemojowa zm. przed 1507r. (Z)
..........+ Barbara (Z)
............5 Katarzyna (Z)
............+ Jan Gaszy�ski herbu Jastrz�biec (Z)
............5 Marcin bezdzietny (Z)
............5 Miko�aj Wierusz Niemojowski dziedzic Lututowa(Z)
............+ Ma�gorzata Je�owska herbu Jastrz�biec
..............6 Dorota (1535-?) niezam�na (Z)
..............6 Urszula niezam�na (Z)
..............6 Katarzyna (Z)
..............+ Jakub z Mierzyc Mierzycki
..............6 Miko�aj 1563 (1530-?) dworzanin kr�lewski (Z)
................7 Dorota 1612,1614 (1590-?)
................+ Wojciech Zaj�czkowski herbu Zaremba
..............6 Krzysztof 1557 dziedzic Poporowa (Z)
..............+ Ewa Stawska herbu Leszczyc
................7 Anna 1608 (1580-?) (Z)
................+ Jan Wierusz Kowalski, syn Bart�omieja
..............6 �ukasz (Z)
..............+ Marianna Lisiecka herbu Drya
..............6 Jan dziedzic d�br Dymki, Karmionki (Z)
..............+ Zuzanna �opatecka herbu Korab
................7 Jan (1580-?) (Z)
................7 Stafan (Z)
................7 Florian (Z)
................+ Anna Lisiecka herbu Drya
..............6 Stanis�aw 1608 dziedzic Lututowa (Z)
..............+ Barbara Widawska herbu W�yk
................7 Dorota niezam�na (Z)
................7 Jan dziedzic G�rki i Kloski
................+ Anna Ostrowska herbu Korab
..................8 Marianna 1628(Z)
..................+ Stanis�aw Jarochowski herbu Przerowa
................7 �ukasz 1616 dziedzic Dymki (1580-?) (Z)
................+ El�bieta Gi�ycka herbu Gozdawa
..................8 Samuel dziedzic G�rki (Z)
..................8 Miko�aj 1627 (Z)
..................+ Katarzyna Stolecka herbu Wierusz
..................8 Marcin (Z)
............5 Bieniasz dziedzic Niemojowa i cz�ci Lututowa (Z)
............+ Barbara
..............6 Stanis�aw bez�enny (Z)
..............6 Maciej 1522, 1522 bez�enny (Z)
..............6 Andrzej bez�enny (Z)
..............6 Miko�aj Kurek 1522(Z)
..............+ Zofia Katarzyna de Szczegosze
................7 Katarzyna (Z)
................7 Ewa 1648 (Z)
................+ Jan Wele�y�ski herbu Trzaska
................7 Agnieszka 1598 (Z)
................+ Jerzy z Bu�enina Wielowiejski herbu Poraj
................7 Miko�aj Kurek 1550, 1552 dziedzic Niemojowa i Klosk�w (Z)
................7 Jan (Z)
................7 Wojciech (Z)
................7 �ukasz (Z)
................7 Stanis�aw (Z)
................7 Andrzej (Z)
................+ El�bieta Kowalska herbu Wierusz
..................8 Marcin (Z)
..................8 Ewa
................7 Marcin 1616, 1644 dziedzic Niemojowa i Klosk�w (Z)
................+ Zofia Miko�ajewska 1648 herbu Habdank
..................8 Kazimierz zakonnik (Z)
..................8 Franciszek zakonnik (Z)
..................8 Jan (Z)
..................+ Zofia Jaworska herbu Sas
....................9 Franciszek (Z)
..................8 Pawe� 1644 dziedzic d�br Pomiany, Pomiany, Dzierzaznik (Z)
..................+ Jadwiga z Padniowa Z�otnicka herbu Nowina
....................9 Marcin dziedzic Niemojowa, Bedkowa i Woli Bedkowskiej (Z)
....................+ Ewa Marianna Stedebrandt
......................10 Jan (Z)
......................10 Ignacy (Z)
......................10 Jakub (Z)
......................10 Kazimierz 1778 genera� wojsk koronnych (Z)
......................10 Barbara
......................+ Stanis�aw Balbuza
......................10 Marianna
......................+ Jan Psarski herbu Pomian
......................10 Helena
......................+ Jan Idzikowski herbu �lepowron
......................10 Katarzyna
....................9 Hieronim (Z)
......................10 Jan (Z)
......................10 Antoni (Z)
......................10 Stanis�aw (Z)
..................8 Andrzej (Z)
..................+ El�bieta Pierzchli�ska herbu Leszczyc, wdowa po Wojciechu hr. Rozdra�ewskim
..................+ Katarzyna Ruszkowska herbu Pob�g
....................9 Franciszek Antoni 1706 dziedzic d�br Luboch�w, Ga�, Zdrowin, i Brudzewko
....................+ Anna Gielarowska
..............
..............
..............8 Roch G�recki 1575 (N)
................9 Maciej G�recki pisarz polny i chor��y pozna�ski (P), (N)
..................10 Piotr G�recki 1632 (B), (U)
..................10 Wac�aw G�recki 1648 (B), (U)
....................11 Jan Wac�aw G�recki 1720 (U), (WTL)
......................12 Samuel G�recki (U)
......................12 Boles�aw G�recki w 1720 otrzyma� wie� Bia�� (DW), (B), (U)Literatura i �r�d�a

(Z) Teodor Zychli�ski, Z�ota ksi�ga szlachty polskiej
(U) A. Uruski, Spis szlachty polskiej z dodaniem kr�tkiej informacji o dowodach szlachectwa
(N) Kasper Niesiecki, Herbarz polski
(P) Paprocki, Herby rycerstwa polskiego
(B) Adam Boniecki, Herbarz polski, wiadomo�ci historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich
(WTL) Wyroki trybuna�u lubelskiego
(W) Ksi�gi ziemskie wielu�skie